Rondell med gräs och skog runt om, sedd uppifrån

Så fördelas ansvaret i förordningen

I rollen som producentansvarsorganisation utgår vår verksamhet från förordningen om producentansvar för förpackningar. I juni 2022 presenterade regeringen en uppdatering av förordningen. Den nya förordningen innebär att kommunerna ska ansvara för att samla in förpackningsavfall från hushåll, från och med 1 januari 2024. 

Syftet med förordningen


Syftet med den nya förpackningsförordningen är bland annat att 

 • att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall 
 • producenterna ska ta ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall operativt eller finansiellt 
 • nå målen för materialåtervinning 
 • minska nedskräpningen 

Många olika aktörer behöver bidra för att syftet med förordningen ska uppnås. På den här sidan kan du läsa om hur ansvarsfördelningen ser ut när förändringarna träder i kraft. 

Take away-förpackningar upplagda på grön bakgrund

Ditt ansvar som producent


Alla producenter som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation, PRO, senast 1 november 2023. Via PRO:n finansieras insamling, mottagning och återvinning av alla förpackningsmaterial från hushåll, från och med 1 januari 2024. 

Den nya förordningen innebär även att alla producenter från och med 2023/2024 ska:

 • bekosta​ kommunal insamling av förpackningar​, mottagning av förpackningar från verksamheter samt återvinning av förpackningar  
 • rapportera förpackningar för ​privat bruk​ respektive för annat än privat bruk, som sätts på marknaden, ​minst kvartalsvis  
 • medverka till att de nationella målen för materialåtervinningsgrad och förpackningsavfall uppfylls
 • bara tillhandahålla förpackningar som kan återanvändas eller återvinnas. 

Krav från och med 2022/2023:  

 • Producenten ska registrera sig per produktkategori samt rapportera antal enligt engångsplast-direktivet ​1 gång/år. 

Krav från och med 2021:  

 • Producenten ska registrera sig hos Naturvårdsverket.​ 
 • Producent ska rapportera sina förpackningsvolymer (både för konsument- samt ej konsument-förpackningar) till Naturvårdsverket, inklusive komposit, 1 gång/år​.​ 
Återvinningssymbol omgiven av pappersförpackningsmaterial

Vårt ansvar som producentansvars­organisation


På uppdrag av våra anslutna producenter, ansvarar vi som producentansvarsorganisationen för att producenternas förpackningar av alla materialslag (papper, plast, metall, glas, trä och andra material så som textil, porslin och övrigt) återvinns.  

Vi säkerställer rapporteringen till Naturvårdverket för alla våra anslutna producenter och ser till att den kommunala insamlingen betalas.  

Som PRO ska också vi hämta vår andel av det insamlade materialet i alla Sveriges kommuner. Den organisation som har störst marknadsandel för förpackningar för annat än privat bruk, ansvarar också för att ordna och driva mottagningsplatser för dessa 

Producentansvarsorganisationen ansvarar för att:

 • förpackningsavfall behandlas i enlighet med gällande bestämmelser   
 • effektivt bidra till att nå materialåtervinningsmålen och målen för minskad nedskräpning i förpackningsförordningen  
 • verka för att anslutna producenter ökar andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden och på annat sätt förebygga förpackningsavfall.   
Gräs i förgrunden med lite motljus och sanddyner och klippa i bakgrunden

Naturvårdsverkets ansvar


Naturvårdsverket är en statlig myndighet som driver och samordnar miljöarbete i Sverige, på uppdrag av den svenska regeringen. I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att arbeta utifrån förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Det är Naturvårdsverket som godkänner vilka producentansvarsorganisationer som får samla in och behandla förpackningsavfall.

Naturvårdsverket ska:

 • Informera om producentansvar.
 • Utöva tillsyn och meddela föreskrifter, undantag och dispenser.
 • Besluta om ersättningen till kommunerna.
 • Se till att producentansvarsorganisationer, kommuner, marknadsdrivna system, fastighetsägare och miljöorganisationer får en löpande dialog.
 • Följa upp de nationella återvinningsmålen och rapportera till EU.
Mamma och barn som sorterar förpackningar för återvinning i sitt kök

Kommunernas ansvar


Från och med 1 januari 2024 ansvarar Sveriges kommuner för att samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara införd för samtliga hushåll, för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar. Kommunen ska också se till att det finns lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar och samla in förpackningsmaterial på torg och i parker från den 1 januari 2026.  

De ska även tillhandahålla omlastningsstationer där producentansvarsorganisationerna ska hämta sin andel av det insamlade materialet för transport vidare till mottagningsanläggningar, samt i förekommande fall till återvinningsanläggning. 

Övrigt kommunalt avfall hanterar kommunerna själva.